Ara  
 
  Üye Sözleşmesi

SÖZLEŞME
Bu sözleşme, sistemden faydalanacak kişilerin, GÜVENLİ bir şekilde ticaret ve ödeme sisteminden faydalanması için zorunlu normları kapsamaktadır.
Sistemin çalışma prensibi olarak; siteye ÖNCELİKLE ÜYE olunması gerekmektedir. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ, imzalandığı takdirde sözleşmenin okunduğu içeriğinin anlaşılarak hükümlerinin kabul edildiği anlamına gelir.
Sözleşmenin tarafları iş bu sözleşme ve sözleşmenin eki olarak kabul edilen belgelerin ve eklerin sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu, sözleşmenin kabul edildiği anda bu ekleri ve atıf belgelerini onaylamış olduklarını kabul ederler.


TARAFLAR
İşbu sözleşme www.bolusporstore.org sitesine üye olan Kullanıcı (yine aynı şekilde “KULLANICI” olarak anılacaktır) olduğu akdedilmiştir.

SÖZLEŞMENİN KURULMA ANI
İş bu sözleşme kullanıcının , www.bolusporstore.com sitesinde yer alan iş bu sözleşmeyi ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak belirtilen ekleri ve atıf belgeleri ile birlikte onayladıkları anda kurulmuş sayılır. Kullanıcı, www.bolusporstore.com sitesine üye olarak, iş bu sözleşmenin tamamını okuduğunu ve içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve taahhüt eder.
TANIMLAR
KULLANICI : www.bolusporstore.com ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından Internet sitesine üye olan ve bu Internet adresinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşme dahilinde yararlan kişi veya kişileri,
ALICI : www.bolusporstore.com Internet adresinde ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından sunulan hizmetleri kullanmak sureti ile “satıcı tarafından satışa arz edilen mal veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı”,
SATICI : www.bolusporstore.com adresinde ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından sunulan hizmetleri kullanmak sureti ile kullanıcılara yönelik olarak hukuken mülkiyetine sahip bulunduğu mal veya hizmetleri satışa arz eden kullanıcıyı,
SİTE : www.bolusporstore.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini,
HİZMET : “Site” içerisinde “KULLANICILAR” ın iş bu sözleşme içinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile şirket tarafından ortaya konulan uygulamaları,
KORUNAKLI TİCARET VE ÖDEME SİSTEMİ : “ALICI” ve “SATICI” arasında akdedilmiş olan satış akdinin “ÖDEMEYE” ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde şirket tarafından sağlanan hizmeti,
KORUNAKLI HESAP : “Korunaklı ticaret ve ödeme sisteminin” ifa edilmesi için banka nezdinde yönetilen havuz hesabını İfade eder.
SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İş bu sözleşmenin konusu sitede sunulan hizmetlerin ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşmenin kapsamı, bu sözleşme ve ekleri ile site içinde kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin şirket tarafından yapılmış olan tüm uyarı, açıklama vb. beyanlardır. Kullanıcı bu sözleşme hükümlerini kabul ederek, site içinde kullanıma, üyeliğe ve hizmete ilişkin şirket tarafından saptanan her türlü beyan ve uygulamayı da kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, şirket tarafından getirilmiş uygulama ve esaslara aykırı davranmayacağını kabul ve taahhüt eder.

ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMININ ŞARTLARI
1. Üyelik, sitenin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi sureti ile kayıt işleminin yapılması ve bu kaydın şirket tarafından onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan sözleşmede belirtilen kullanıcı hak ve yetkisine sahip olunamaz.
2. Siteye üye olabilmek için, reşit olmak, kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olmak , şirketçe evvelce üyelikten geçici veya tamamen çıkartılmamış olmak gerekmektedir.
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
a. Kullanıcı, üyeliğe girişinden itibaren site hizmetlerinden faydalanırken veya herhangi bir işlemi yerine getirirken bu sözleşmedeki tüm şartlara ve yasal mevzuata aykırı davranmayacağını kabul ve taahhüt eder.
b. Kullanıcı, şirketin meri mevzuat uyarınca , resmi makamlarca istenilmesi halinde üyelere ait tüm kişisel ve ticari bilgilerin şirketçe bu makamlara verilebileceğini ve bu nedenle herhangi bir şekilde şirketten herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
c. Kullanıcı, şirketçe kendisine sunulan Internet hizmetine erişim için kullandığı , kullanıcı ismi ve şifre gibi hususların güvenliğinden kendisinin sorumlu olduğunu ve bu hususlarda şirketin bir sorumluluğu olmayacağını , herhangi bir şekilde bu bilgilerin 3.şahısların eline geçmesinden doğacak zarar ve ziyandan kendisinin mesul olacağını kabul ve taahhüt eder.
d. Kullanıcı, bu sözleşmeden doğan hak alacak ve yükümlülüklerini 3 şahıslara devir ve temlik edemez
e. Şirketin sunduğu hizmetlerden yararlananlar bu hizmetleri sadece hukuka uygun amaçlar için kullanacağını site içindeki görsel ve işitsel metin, belge, resim, ses kaydı v.b. gibi hususlarını kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, satışa konu etmeyeceğini, kötü amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
f. Sitede kullanıcılar da dahil olmak üzere, yayınlanan tüm içeriklerden şirketin çalışanlarının hukuksal bir sorumluluğu olmadığını, yayınlanan her belge, resim, slayt, ses kaydı vb. ilan ve belgelerin sorumluluğunun, yayınlayan kullanıcıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
2. ALICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
a. Alıcı, sitede satıcı tarafından satışa arz edilen ürünlere - hemen al seçeneği bulunan ürünlerde- “hemen al” opsiyonunu kullanması halinde ilgili ürünü, öncelikli almaya hak kazanır.
b. Alıcı, sergilenen herhangi bir ürünün satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.
c. Alıcı, satın almaya hak kazandığı ürünlerin bedelini “KORUNAKLI TİCARET VE ÖDEME” SİSTEMİ hizmetini kullanarak, şirket tarafından yönetilen KORUNAKLI HESABA alıcı ve satıcı arasındaki alım satım işlemi , ürünün satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve alıcı tarafından kabulü tamamlana kadar bloke edilmek üzere havale edecektir. Alıcı, satıcının siteye gönderi bilgilerini girmesinden sonraki 2 iş günü içerisinde kargoya teslim edilecek olan siparişlerini 48 saatte teslim alacak ve KORUNAKLI HESAPTAKİ ürün bedelinin, Satıcının hesabına transferi için ŞİRKET’e işlem talebinde bulunacaktır.

Yalnız hafta sonu alıcı tarafından yapılan alım işleminin teslimatı satıcı tarafından haftanın ilk iş gününde işleme konur, alıcı bu durumu, iş bu sözleşme akdiyle kabul eder. Alıcı, satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde, nedenini ve ürünün satışına hiçbir engel olmayacak zararı görmediği garantisi vererek 7 iş günü içerisinde ürünü Satıcıya derhal iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için ŞİRKETE işlem talebinde bulunacağını kabul ve taahhüt eder.
Satıcı kendisine belirtilen koşullarda (ürünün yeniden satışına herhangi bir zarar görmemiş olmaması şartı) teslim edilmesi ve ürünün eline geçmesinden sonra 10 iş günü içerisinde alıcıya ödemesini iade eder.
Her koşulda ALICI ürününü kargo teslimat görevlisi yanında açarak teslim almak ve faturasını istemek durumundadır. Faturası kendisine ibraz edilmemişse kargo görevlisi ile beraber tutanak tutma ve bu evrakı ilgili telefon ve faks ile satıcı adreslerine ulaştırılmalıdır. Satıcı, Alıcının isteği kendisine ulaştıktan sonra ŞİRKET tarafından faturası gönderecektir.
Şayet ürün, kargo hizmeti sırasında zarar görmüş ve kullanılamaz durumda ise alıcı ürününü kargo görevlisi yanında açarak teslim almalı ve tutanak tutturmak zorundadır. Faturası ve tutanağı ile SATICI ’ya başvuran Alıcının mağduriyeti Şirket Danışma Hattı ( bilgi@bolusporstore.com ) tarafından giderilecektir.
Kargo Görevlisinin yanında Tutanak tutturmayan ve faturası ile Şirkete başvurmayan Alıcı hak sahibi değildir. Faturasız ve tutanaksız işlemlerde, ürün kargo sırasında zarar görmüş olsa bile Alıcı ziyanın giderilmesi adına hak sahibi olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu durumda ŞİRKET ziyanın giderilmesinden sorumlu değildir.
d. Kullanıcı satın alma sırasında Korunaklı İşlem Hesabını kullanmak zorundadır.
3. SATICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
a. Şirket adı ve buna bağlı alt alan adları içerisinde hizmet taahhüdünde bulunduğu sitesi içerisinde istediği görsel ve programsal değişikliği yapmaya, sitenin içeriğinin gerek üçüncü kişiler gerek kullanıcılar tarafından erişimine kapatma hakkına sahiptir. Bu işlemi kullanıcılar dahil olmak üzere ibraz etmeden gerçekleştirebilir.
b. Alıcıların satıcıya (şirkete) karşı yerine getirmesi gereken zorunluluk üye bilgilerinin doğrululuğudur. Alıcının gerçek kişi olması, adres ve teslimat bilgilerinin, kart bilgilerinin aslına uygun olarak verildiğini ve satıcı (şirkete) karşı yerine getirmek zorunda oldukları bir hüküm olduğunu kabul ederler. Ayrıca şirket tarafından alıcıdan istenen bilgi ve belgeleri ivedikle sağlayacaklarını, üyelik bilgilerinde ki değişiklikleri bildireceklerini kabul ederler. Alıcı tarafından verilen yanlış bilgi ve yapılması gereken bilgi değişiklerinden haberdar edilmeyen ya da istediği değişiklikleri yerine getirmeyen üyelerle ilgili cezai ve hukuki işlemlerde Satıcı (Şirket) mesul değildir.
c. Şirket site üzerindeki gerek reklam gerek kullanıcılara kolaylık sağlamak adına link olarak verilen ve üçüncü kişilere ait site içerik ve ürünlerinden mesul değildir.
d. Şirket Alıcı tarafından doğruluğu ve yükümlülüğü kabul edilen adres ve kişi bilgilerine bahsi geçen satın alınan ürünü alış işlemi hükümleri yerine getirildikten ve ödemesi KORUNAKLI HESABA geçmesinden sonra , alıcı siparişini işleme koymakla yükümlüğü kabul eder.
e. Şirket kullanıcı bilgileri 3 kişilere vermemek koşulu ile ve kullanıcı yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumları dışında bazı statiksel işlemlerde kullanma hakkına sahiptir.
4. DİĞER HÜKÜMLER :
1. Şirket sitenin tasarım unsurları, yazılımı, görseli ve 3. kişilerden alınan lisans hakları ve bunların dışındaki unsurlar ve çalışanlarıyla beraber yetkilendirilen lisans haklarıyla kullanmaktadırlar. Kullanıcı (Alıcı) şirket hizmetlerini ve telif haklarını illegal işlemlerde kullanamaz, satamaz devredemez , bu türevde çalışmalar yapamaz. Şirket hizmetlerini sunamaz. Bu gibi durumlarda 3. kişiler de (lisans sahipleri) dahil olmak üzere uğradıkları ziyan ve zarardan şirket sorumlu değildir.
2. Şirket ilgili mevzuat değişiklikleri ya da ilgili hukuk kanunları ile ilgili yeni kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak yada sözleşmeye kendi ve alıcı hak ve yükümlülüklerini genişletmek-daraltmak ya da eklemeler yapmak adına ek olarak “Unsurlar ve Maddeler ” ekleyebilir. Bu eklemeleri site üzerinden kullanıcılarına genel olarak iletir… Ve bu eklemelerden önce ve sonra üye olan her kullanıcı bu eklemelerden yükümlüdür. İş bu sözleşmeyi kabul ettiğinde bu hükmü de kabul eder. Alıcı (kullanıcı) tek taraflı olarak sözleşme içinde revizyon ya da değişiklik yapma hakkına sahip değildir.

FESİH MADDESİNDEN SONRA
İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Herhangi bir ihtilaf halinde ŞİRKET’İN defterlerinin, belgelerinin ve bilgilerinin (elektronik ortamda da ) humk 287. vd. maddeleri uyarınca geçerli delil olduğunu ve kullanıcıların bu belge, defter ve bilgilere itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
İş bu sözleşmenin, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ve cezai işlemlerde Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
TEBLİGATLAR
Kullanıcı siteye üye olurken verdiği kayıtların doğruluğunu ve bu kayıtlarda bulunan adresinin doğru olduğunu herhangi bir adres değişikliği halinde bunu siteye bildireceğini ve kayıtlarını güncelleyeceğini, adresinin güncellenmemesinden doğacak zarar ve ziyanın kendisine ait olacağını ve site içerisindeki güncel adresinin yasal tebligat adresi olarak kabul edileceğini kabul ve taahhüt eder.
Yukarıdaki hususlar dışında değiştirilmesi gereken bir husus bulunmamaktadır. Ancak geri kalan kısımda yukarıdaki tanımlamalara uygun düzeltmeler yapılmalıdır.

EK 1:
Gizlilik ve Güvenlik
www.bolusporstore.com ‘da 128 bit SSL sertifikası ile birlikte, sürekli olarak yenilenen son teknolojik imkanların kullanıldığı teknik altyapı, kullanmakta olduğunuz kredi kartını veren bankaların teknik altyapısı ile uygun bir şekilde çalışmaktadır. Teknolojik imkanların yanı sıra aşağıda belirtilen uygulamalarımızda söz konusudur;
1. Sistemde sadece üyelik bilgileri saklanmakta olup, kredi kartı bilgileri sadece ilgili sipariş anında kullanılır. Üyelik bilgileri gerekli hallerde üyelerimize ulaşılacak şekilde yapılandırılmıştır.
2. İlgili bankadan Kredi kartı onayı, sadece yetkili personel tarafından alınır.
3. Sipariş talepleri; zaman, tutar, aynı IP adresinden farklı kart numaraları ile yapılan siparişler, aynı karttan farklı isimlere yapılan siparişler, teslimat ve fatura adresinin farklı olması gibi detaylara göre incelenir. Gerek görüldüğü hallerde, kart hamilinin güvenliği düşünülerek çeşitli araştırmalardan sonra onay işlemi yapılır.
4. Sadece kredi kartı sahibi ve/veya soyadı aynı olan yakınına teslimat yapılır.
Gizlilik
Şirketimiz kişisel ve kredi kartı bilgilerinizi, TC. Kanun ve Yönetmeliklerine, genel ahlak ve toplumsal kurallarımıza aykırı bir şekilde kullanmamayı, hukuki işlemler haricinde 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder. Çeşitli anket vs. gibi çalışmalarda verdiğiniz bilgilerin ne amaçla kullanılacağı, bilgilerin alınması esnasında belirtilir. www.bolusporstore.com kişisel içerikli özel bilgileriniz haricindeki genel kullanıcı bilgilerini, sunduğu hizmetleri geliştirmek, yenilerini eklemek ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla analiz etme, yorumlama ve konularında saygınlık kazanmış iş ortakları ile paylaşmak hakkını saklı tutar. Üyelik bilgilerinize erişim ve değiştirme imkanı sadece üyenin kendisindedir.
Teslimat ve İade
Sipariş iptalleriniz için siparişi verdiğiniz gün 374 215 13 60 numaralı telefonumuzdan bizi aramanız ya da info@bolusporstore.com adresimize mail göndermeniz yeterlidir. 
  Sepetim
Alışveriş sepetinize henüz ürün eklememişsiniz.

  Tüm Ürünler

  Üye Girişi

Company : Boluspor Kulübü Başkanlığı İktisadi İşletmesi
End Date : 14.8.2024
URL : https://www.bolusporstore.com/
Address : Bolu Atatürk Stadyumu
Telephone : +90374 215 13 60
Email Contact : info@bolusporstore.com
 

The following information has been self-reported by the entity to which it relates for the purpose of assignment of a unique identifier (CUI). The information has not been verified nor has the entity been authenticated, credentialed, verified, or investigated in any way.


Sitemizde kullanılan resimler, metinler ve diğer tüm içeriklerin telif hakları firmamıza aittir. Bu sitede yer alan içerikler, firmamızın izni olmadan basılı veya elektronik bir ortamda kesinlikle izinsiz olarak kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
Bu sitede, Kolaymağaza E-Ticaret Sistemi altyapısı kullanılmaktadır.